Veškeré výstavní, prezentační a reklamní systémy včetně tisku a kompletace. Nabízíme grafické zpracování návrhu tisku v našem studiu. Kvalitní design, snadná manipulace a montáž. Ke všem výrobkům poskytujeme servis.

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej výrobků a služeb společnosti Kangaroo group, a.s. (dále dodavatel). Dodavatel garantuje kvalitu, cenu a termín zhotovení zakázky podle údajů obsažených ve Smlouvě o zhotovení díla (dále jen objednávce).

 

PŘIJETÍ ZAKÁZKY

 1. Zákazníkovi je, po přijetí jeho poptávky, předložena cenová nabídka. Po jejím odsouhlasení zákazníkem vzniká obchodní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem.
 2. Potvrzením zakázky (e-mailem, faxem, telefonicky, objednávkou z e-shopu, ústně) zákazník stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami dodavatele.
 3. Před započetím výroby, nejpozději současně s předáním podkladů do výroby předkládá kupující tyto náležitosti:
  • název a sídlo objednatele, resp. jméno a příjmení
  • dodací adresa, pokud se liší od sídla objednatele
  • IČ, DIČ
  • popis objednaných prací
  • specifikaci materiálu požadovaného k tisku
  • požadovaná dodací lhůta
  • jméno a kontakt na pracovníka pověřeného spoluprací s tiskárnou
  • tiskové podklady, pokud je nepřipravuje dodavatel
 4. Podklady pro realizaci díla dodá objednatel dodavateli v předem dohodnutém termínu. Pro předání tiskových podkladů jsou závazné Technické podmínky pro předávání tiskových podkladů.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena objednané práce uvedená v objednávce je pro obě smluvní strany závazná. V ceně není DPH, které bude uvedeno ve smlouvě jako samostatná položka. V případě platby dobírkou je dále přeúčtováno doběrečné dle sazebníku GLS či TOPTRANS.
 2. Před realizací zakázky je dodavatel oprávněn požadovat od zákazníka zálohu do výše 100 % z dohodnuté částky včetně DPH.
 3. Při platbě bankovním převodem je běžná doba splatnosti 14 dnů.
 4. Je-li kupující v prodlení, je dodavatel oprávněn účtovat v prvních 14 dnech úrok z prodlení ve výši 0,1 % fakturované částky denně. Při delším prodlení je dodavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,3 % fakturované částky denně od prvního dne prodlení.
 5. Naše společnost využívá elektronickou fakturaci. Tato skutečnost je v souladu s novelou zákona o DPH 235/2004 Sb. platnou od 1.1.2013, kdy platí, že veškeré faktury zaslané elektronicky jsou platné a daňově uznatelné. Veškerou fakturaci směřujeme tedy na e-mail, ze kterého byla potvrzena objednávka nebo na mail, který si zákazník určil pro příjem faktury. V případě, že si přejete zaslat fakturu tištěně, informujte nás o této skutečnosti.
 6. Možné způsoby platby:
  • Platba na dobírku v hotovosti
   Produkty zpravidla expedujeme během pěti pracovních dnů. Využíváme služeb GLS, TOPTRANS.

  • Platba předem převodem na účet
   FIO BANKA, a.s.: č.ú. 2200450777/2010
   VS: číslo faktury
   Vzkaz pro příjemce: Vaše jméno
  • Platební kartou přes internetové rozhraní

 

DODACÍ LHŮTA

Zboží dodavatel doručuje osobně, přepravní službou GLS, u větších rozměrů zboží pak přepravní službou TOPTRANS nebo je zboží možné vyzvednout objednatelem osobně na provozovně. Zajišťuje-li dodavatel přepravu zboží prostřednictvím přepravní služby, účtuje tuto službu podle ceníku dopravců (Česká pošta, GLS, TOPTRANS), pokud není dohodnuto jinak.

Běžná dodací lhůta je 5-10 pracovních dnů od dodání tiskových dat, případně od uhrazení objednávky při volbě platby předem.

 

ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

 1. Zákazník co nejrychleji informuje dodavatele o odstoupení od realizace zakázky.
 2. Za odstoupení od objednávky se považuje také skutečnost, pokud zákazník po dobu delší jak 20 dnů nereaguje na podněty ve věci realizace zakázky.
 3. Zákazník je povinen při odstoupení od objednávky uhradit náklady, které dodavateli prokazatelně vznikly od doby zahájení realizace zakázky do doby odstoupení od objednávky – zejména se jedná o zboží vyráběné na zakázku - individuální tisky do roll-up, reklamních stěn atd.

 

VYTVOŘENÍ DÍLA

Dodavatel je povinen zpracovat objednávky s obvyklou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zákazník je povinen poskytnout dodavateli nezbytnou součinnost pro vytvoření Díla.
Není-li smluveno jinak, není dodavatel povinen kontrolovat obsahovou a věcnou správnost podkladů dodaných objednatelem pro vytvoření díla.
V případě, že má dodavatel zpracovávat samotné dílo (např. grafickou podobu tisků) náhled na podobu díla zašle dodavatel zákazníkovi v elektronické podobě elektronickou poštou. Zákazník je povinen se s náhledem na podobu díla podrobně a pečlivě seznámit. Na základě závazného odsouhlasení tohoto náhledu zákazníkem bude dílo dodavatelem vytvořeno. Odsouhlasením náhledu na podobu díla zákazníkem se závazně stanoví podoba díla, přičemž toto odsouhlasení nahrazuje všechny předchozí informace či pokyny zákazníka ohledně podoby díla a za podobu Díla a textové chyby v Díle nese odpovědnost zákazník, pokud není dohodnuto Smlouvou jinak.

 

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Zpracování objednávek věnujeme maximální péči a důsledně kontrolujeme celý technologický proces. I přesto může dojít k situaci, kdy není zákazník spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí reklamační podmínky:

 1. Objednatel nebo jím pověřený subjekt je povinen si při převzetí zhotoveného díla toto dílo řádně prohlédnout a zkontrolovat, zda jeho parametry odpovídají dohodnutým podmínkám a jakosti a zda je dílo vyrobeno podle smluvního ujednání. V případě, že objednatel zjistí vady, je o tom povinen neprodleně informovat písemně (doporučeným dopisem, faxem, emailem) dodavatele.
 2. Na dodané zboží poskytuje dodavatel záruku za jakost s tím, že délka záruční doby u spotřebního materiálu činí 30 dní v případě zjevných vad a minimálně 6 měsíců u vad ostatních. U jednoznačných nedostatků ve zpracování má zákazník právo na uplatnění reklamace dle Zákoníku.
 3. Zákazník, po schválení grafického návrhu zakázky, dává souhlas s tiskem (osobně, telefonicky, e-mailem).
 4. Dodavatel neodpovídá za vady:
  • vady zboží spočívající v drobné odchylce v barvě, formátu či kvalitě nevylučující užití zboží k obvyklému účelu,
  • vady zboží vzniklé neodbornou manipulací, neodborným skladováním, neodborným užíváním, mechanickým nebo chemickým poškozením, a to bez ohledu na to, zda tyto vady vznikly v důsledku jednání zákazníka či třetí osoby.
  • vady zboží vzniklé chybně dodanými daty, které jsou podkladem pro tisk. Pokud jsou dodané podklady chybné, nebo mají špatnou kvalitu (např. malé rozlišení), reklamace tisku nemohou být následně uznány. Snížená kvalita výrobních podkladů se může přiměřeným způsobem promítnout do kvality výsledného produktu. Takový nedostatek se potom neposuzuje jako nekvalitní výroba
 5. V případě, že zákazník potřebujete dodržet zcela přesnou barevnost, musí dodat parafovaný vlastní nátisk odpovídající dané technologii tisku (ofset, velkoplošný tisk atd.) nebo dodavatel zpracuje na základě dodaných podkladů nátisk (po vzájemně odsouhlasené ceně za vzorek tisku).
 6. Pokud dodavatel tiskne bez schváleného nátisku, není možná reklamace z důvodu nevyhovující barevnosti, osobního cítění nebo odlišného vkusu. I přes vysoce kvalitní technologie není výsledek tisku na různé materiály stejný ve srovnání např. plátna s fotopapírem. Tyto odchylky v barvě a struktuře nejsou považovány za závady a neopravňují k reklamaci.
 7. Dodavatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení samostatně vylepšit barvu a hustotu obrazových souborů, data optimalizovat pro přenos po internetu.
 8. Dodavatel si vyhrazuje právo zpracování zakázky s barevnou odchylkou od předchozí zakázky tištěné u dodavatele v minulosti.
 9. Dodavatel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat.
 10. Zákazník prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého dodaného materiálu pro tisk. Každý zákazník nese zodpovědnost, veškeré následky i případné škody při porušení autorských práv.
 11. Pokud je reklamace uznána na základě fyzického předložení reklamovaného zboží, dodavatel zákazníkovi podle svého uvážení poskytne:
  • nové bezvadné zboží a to v rozsahu uplatněné reklamace
  • přiměřenou slevu z kupní ceny

 

SOUČINNOST

 1. Včasné a řádné provedení díla závisí na včasném plnění závazků objednatele s poskytováním součinnosti ke zhotovení díla včetně jeho povinnosti dodat zhotoviteli včas dohodnuté podklady.
 2. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků, pokud takové prodlení způsobil objednatel neposkytnutím součinnosti či nedodáním podkladů.

 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu nepředvídatelné objektivní překážky, které znemožňují splnění dodávky ve sjednaném termínu (vyšší moc). V takovém případě obě strany neprodleně dohodnou nový termín dodávky, případně odstoupení od smlouvy.
 2. Objednatel odpovídá za to, že dodané podklady neporušují žádným způsobem autorská práva, dále pak osobnostní, majetková ani jiná práva třetích osob a že se nejedná o materiály, jejichž zveřejněním nebo distribucí by mohlo docházet k porušování zákona, např. naplnění skutkové podstaty trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah zhotovovaných materiálů.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 2. Dodavatel je jediným vlastníkem informací získaných prostřednictvím objednávkového formuláře z webu dodavatele. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty vyjma přepravních společností, které je používají pouze pro potřeby doručení zásilek objednaných zákazníky firmy.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Platnost: od 1.1.2014

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem e-shopu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z nákupu udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady s tiskovými podklady? Zajímají vás doplňující informace k produktům? V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat pomocí tohoto formuláře:

Zavolejte nám
Mobil: +420 608 603 309
E-mail: info(zavináč)vystavni-systemy(tečka)cz

 


Navštivte nás

Kangaroo group, a.s.

Komenského 1056

664 53 Újezd u Brna

 

IČ: 29298687

DIČ: CZ29298687

 

Zobrazit na google mapách

 

 

Provozní doba

Po - Pá   8:00 - 16:00


Ohodnotťte Kangaroo group, a.s. na Firmy.cz

Ohodnoťte Kangaroo group, a.s. na Google.com

Můžete zaplatit on-line přes platební bránu GoPay:

logo GoPay
Pro on-line platbu přijímáme tyto platební karty:

mastercard maestro visa visa_electron
©2014-2024 Výstavní systémy